به سايت ذوالفنون خوش آمديد

دانلود فایلهای صوتی تدریس شرح الشمسیه

می توانید فایلهای صوتی تدریس شرح الشمسیه استاد لطفی را از طریق لینک های زیر دانلود کنید.
(برای آشنایی بیشر با کتاب شرح الشمسیه و روش تدریس به این مطلب مراجعه کنید.)
آپدیت بهمن 1398 : تا جلسه 92 اضافه شد
 
 
پخش آنلاین و دانلود جلسات شرح الشمسیه استاد لطفی:
 
جلسه 1 شرح الشمسیه / موضوع: سخن آغازین:
جلسه 2 شرح الشمسیه / موضوع: خطبه شارح:
جلسه 3 شرح الشمسیه / موضوع: خطبه مصنف و مقدمه کتاب:
جلسه 4 شرح الشمسیه / موضوع: مقدمه کتاب:
جلسه 5 شرح الشمسیه / موضوع: مقدمه کتاب:
جلسه 6 شرح الشمسیه / موضوع: مقدمه کتاب:
جلسه 7 شرح الشمسیه / موضوع: مقدمه کتاب:
جلسه 8 شرح الشمسیه / موضوع: مقدمه کتاب:
جلسه 9 شرح الشمسیه / موضوع: مقدمه کتاب:
جلسه 10 شرح الشمسیه / موضوع: مقدمه کتاب:
جلسه 11 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 12 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 13 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 14 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 15 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 16 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 17 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 18 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 19 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 20 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 21 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 22 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 23 شرح الشمسیه / موضوع: تصور و تصدیق:
جلسه 24 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 25 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 26 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 27 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 28 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 29 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 30 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 31 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 32 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 33 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 34 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 35 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 36 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 37 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 38 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 39 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 40 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 41 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 42 شرح الشمسیه / موضوع: بدیهی و نظری:
جلسه 43 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 44 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 45 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 46 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 47 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 48 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 49 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 50 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 51 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 52 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 53 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 54 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 55 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 56 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 57 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 58 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 59 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 60 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 61 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 62 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 63 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 64 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 65 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 66 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 67 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 68 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 69 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 70 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 71 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 72 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 73 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 74 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 75 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 76 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 77 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 78 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 79 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 80 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 81 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 82 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 83 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 84 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 85 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 86 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 87 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 88 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 89 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 90 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 91 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
جلسه 92 شرح الشمسیه / موضوع: تعریف و وجه نیاز منطق:
 
ادامه جلسات، به زودی...

نظرات(۱۱)

 • تصویر اظهارنظر کننده
  زهرا۱۹ شهریور ۹۹

  فوق العاده ست

 • تصویر اظهارنظر کننده
  علی۰۹ تیر ۹۹

  از تدریس فوق العادتون ممنونم. امیدوارم بقیه جلسات راهم زودتر بگذارید

 • تصویر اظهارنظر کننده
  محمد جواد۲۹ اسفند ۹۸

  دغدغه مو بر طرف کردید خدا خیر تون بده

 • تصویر اظهارنظر کننده
  رضا۱۵ اسفند ۹۸

  خدا خیرتون بده

 • تصویر اظهارنظر کننده
  رضا۱۸ بهمن ۹۸

  بسیار ممنون از رایگان قرار دادن فایل ها
  امید وارم ادامه پیدا کنه
  و گشایشی حاصل بشه تا دروس بیشتر بارگزاری بشه

 • تصویر اظهارنظر کننده
  شیخ علی۰۷ دی ۹۸

  واقعا صوت عمیق دارید

 • تصویر اظهارنظر کننده
  سید علی۰۹ آذر ۹۸

  سلام
  واقعا صوت خوبی دارین

 • تصویر اظهارنظر کننده
  محمد۰۸ آذر ۹۸

  عالیه

 • تصویر اظهارنظر کننده
  محمدی۲۵ شهریور ۹۸

  ممنون جناب استاد عزیز

 • تصویر اظهارنظر کننده
  محمد رفیع حیدری۲۱ ارديبهشت ۹۸

  بسیار ممنون بابت تدریس خوبتون

 • تصویر اظهارنظر کننده
  ناشناس۱۲ اسفند ۹۷

  ممنون از تدریس فوق العاده استاد

فرم تماس

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.